چشم انداز

دبستان نامی به عنوان الگویی موفق در سطح آموزش ابتدایی در کل کشور.