قبل
بعدی
میز و صندلی

باز همراه شما مدرسه ای می سازیم

که در آن همواره اول صبح

به زبانی ساده

مهر تدریس کنند

اولویت به بهداشت روانی  و حکم نمودن این ارزش در تمام سطوح سازمان مدرسه

عکس دختران

برنامه ی ماهانه ی صبحانه و ناهار دانش آموزان

برنامه ساعت ملاقات همکاران دبستان نامی

people-1