آزمایشگاه علوم

باهدف یادگیری عمیق تر برای یادگیری مفاهیم علوم ،اهمیت آزمایشگاه بسیارمورد توجه قرار می گیرد. تلاش شده لوازم و تجهیزات مورد نیاز بطور کامل تهیه گردد.