کارگاه ریاضی

تجهیز شده کلیه با امکانات موجود با هدف یادگیری مفاهیم ریاضی بر اساس سیلابس کتاب های درسی، در جهت کشف قواعد و مفاهیم ریاضی به جای تکیه بر حافظه طراحان گرافیک است.