ارزش ها

_ اولویت به بهداشت روانی و حاکم نمودن این ارزش ها در تمام سطوح مدرسه

_ تربیت به معنای کامل و درست بزرگ شدن در دوره ی دبستان

_ یادگیری همراه با لذت و همراه شدن خاطره های خوب در این دوره

_ تعدیل هر گونه آسیب ناشی از کرونا 

_ عدم وجود روابط اجتماعی با همسالان و خلاء روانی ناشی از معاشرت با گروه همسالان