کتابخانه الکترونیکی

اهمیت مطالعه و کتاب خوانی در دستورکار دبیران ادبیات قرار دارد تا با محوریت درست خواندن به ایجاد علاقه برای مطالعه کمک نمایند. کتابخانه مدرسه هم با تجهیز بیش از 7 هزار جلد کتاب و ورود اطلاعات در سیستم، امکان جستجو و دریافت کتاب را فراهم می سازد.