آشپزخانه

یکی از مهمترین بخش های زیر مجموعه ی بهداشت و تغذیه بی تردید آشپزخانه مدرسه است که با حفظ سلامت تغذیه دانش آموزان مستقیماً مرتبط می شود. محیطی کاملا بهداشتی ، کنترل فرآیند تهیه غذا، کنترل مواد ورودی QC  و تولید غذایی متنوع و مناسب سلامت بچه ها.