مشاوره

_ تمرکز بر اولویت بهداشت روانی دانش آموزان، آسیب شناسی ناهنجاریهای رفتاری ، کنترل و پایش فرم های 209 با رویکرد حل مساله، در صورت لزوم  ارجاع خانواده به مراکز تخصصی 

_ تشکیل پرونده و پیگیری برای هر دانش آموز 

_  نقش فعال در آموزش سواد عاطفی-ارتباطی- تربیتی

_ مشاوره با خانواده ها

_ ارتباط مستقیم با دانش آموزان