خط مشی

_ ایجاد گروه های کوچک به جای کلاس ( زیر 10 نفر) در شرایط کرونا

_ توجه و تمرکز معلم به مشارکت پر نشاط و منظم همه اعضای گروه ها

_ برنامه ریزی و عکس العمل تمام دبیران در مقابل کسالت احتمالی کودکان طبق برنامه

_ مشاورین مقیم به تک تک بچه ها بصورت Online و یا حضوری سرکشی می کنند. ( پیش تا دوم با یک مشاور و سوم تا ششم با مشاور دیگر)

_ استفاده از Meeting Therapy   در حل مسایل و مشکلات تنهایی بچه ها ابتدا توسط معلم بامکانیزم تعریف شده و سپس توسط مشاور

 

_ بهره گیری از روش آموزش معکوس Flipped Learning   در ارائه تولید محتوا ، تدریس ، دانش افزایی و دریافت بازخورد و … ارزیابی در مجموعه Offline