رسالت ما

باز همراه شما مدرسه ایی می سازیم               که در آن همواره اول صبح                        به زبانی ساده                 مهر تدریس کنند                 و بگویند خدا

خالق زیبایی                       و سراینده ی عشق،        آفریننده ی ماست           مهربانیست که ما را به نکویی        دانایی    زیبایی   و به خود می خواند         (مجتبی کاشانی)
مأموریت ما

اجرای دقیق برنامه ها و مصوبات آموزش و پرورش و بهره گیری از آخرین دستاورد‌های خرد جهانی در امر آموزش و تربیت کودکان عزیزمان.