موسیقی

با هدف اولیه ایجاد شور و نشاط و آشنایی با موسیقی بطور علمی ، نوازندگی فلوت ، آموزش و اجرای سلفژ و فعالیت در گروه کر