سایت آموزشی کامپیوتر

با هدف تسهیل یادگیری در زمان حضور، دانش آموزان کلیه پایه های اول تا ششم بر طبق سیلابس و محتوای اعلام شده از سوی بنیاد ICDL در شرایط work single (برای هر دانش آموز یک سیستم )وارد مکان سایت آموزشی می شوند.

دبیر مربوطه از طریق برنامه Net Support عملکردکلیه دانش آموزان راکنترل می کند.

انجام آزمون های Online و اعطای گواهینامه مربوطه که ارزش بین المللی دارد از دیگر خدمات این بخش است.