پایه پیش دبستانی

این پایه به  عنوان پیش نیاز ورود به کلاس اول بسیار ضروری و مفید بنظر میرسد و تا مصوبه قانونی در حال حاضر بصورت الزام و اولویت مطرح است.

 

عناوین کلی تحت آموزش :

_  تقویت اندیشه و خلاقیت ذهنی

_ تقویت عضلات دست و دست ورزی دستان توانمند

_ تقویت حرکات و تعادل بخشی

_ تقویت شناخت از محیط و روحیه پرسشگری و جستجو

_ تقویت مهارت های ارتباطی ، اخلاق اجتماعی

_  تقویت دقت و تمرکز

_ تقویت استعداد هنری

_ تقویت عاطفی رشد EQ

_ تقویت درک نسبت به محیط زیست

_ آموزش زبان انگلیسی

_ آشنایی با مبانی فارسی