معاونت آموزشی گروه فارسی

توجیح و Coaching تمام دبیران به ابراز عشق ، توجه به حال تک تک دانش آموزان و جذب مشارکت فعال صد در صدی برای ایجاد علاقه به درس .