سوپروایزری گروه زبان

_ تامین منابع آموزشی ،انتخاب دبیر با شایستگی هال لازم، Observe کلیه کلاسها بصورت Random

_ Coaching کلیه دبیران زبان پس از Train نمودن آنها

                    Plan and design, SOP.

                    Train the teacher for SOP.

                   Change of SOP for better.

                   Management for abnormality.