بهداشت و تغذیه

_ نظارت بر بهداشت عمومی مدرسه

نظارت و اجرای دقیق پروتکل بهداشتی در شرایط کرونا

بررسی کارت واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول

اجرای طرح پدیکلویس

محاسبه BMI ، سنجش بینایی ، سنجش شنوایی

بهداشت دهان و دندان

کنترل ورودی مواد غذایی QC و نظارت بر کیفیت پخت و توزیع صبحانه و نهار

 کنترل میان وعده های دانش آموزان و …