کامپیوتر E.school

تجهیز سایت آموزشی بر اساس Single Work در شرایط حضور، آموزش بر مبنای E.School  ( استفاده از کتب ، منابع و برنامه ریزی توسط بنیاد ICDL  ایران.