اتاق مشاوره

رویکرد ما در اولویت بخشی به بهداشت روانی بچه ها ما را بسوی تمرکز هر چه بیشتر به تعامل با والدین قرار میدهد. در این راستا اتاق مشاوره در اختیار این هدف قرار  می گیرد.

ترکیب گروه تخصصی فعال در این زمینه شامل یک مشاور با درجه تحصیلی دکترا و دو مشاور با درجه تحصیلی ارشد به همراه مشاورین تخصصی که بصورت Out source  با مدرسه همکاری می کنند.