گالری مجازی نقاشی

با احترام، به روال سالهای پیشین و با هدف اهمیت بخشی به فعالیت های هنر نقاشی دانش آموزان عزیز ، آثار منتخب کلیه پایه ها در قالب نمایشگاه مجازی سامان دهی شده است تا ضمن عنایت شما پدر و مادر ارجمند ، دختران گلمان مورد تقدیر شایسته قرار گیرند.

 

بی تردید توجه امروز شما، خوشحالی فردای آنها را نوید خواهد داد.

 

لازم میدانیم از زحمات سرکار خانم مقیمی آموزگار نقاشی نیز قدردانی نماییم.

 

در قسمت آثار هنری  مشخصات اثر و در قمست نمایشگاه گالری مجازی،  دختران گلمان قابل مشاهده است.