کسب مقام سوم کشوری خانم کیمیا فراهانی

همکار ارجمند سرکار خانم کیمیا فراهانی

تبریک فراوان برای کسب مقام سوم کشوری در زمینه پرش با نیزه و به امید پیروزی های بزرگ تر؛