تبریک فراوان برای موفقیت های دختران عزیزمان درمسابقات شنا، به امید پیروزی های بزرگ تر؛

مقام سوم گروهی : آروشا مشرقی : ‍پایه پنجم

پرنسا سهامی : پایه پنجم

نیلا خانلرخانی : پایه پنجم

مقام سوم انفرادی:

آروشا مشرقی : ‍پایه پنجم