تبریک فراوان برای موفقیت های دختران عزیزمان در زمینه ورزش تنیس و به امید پیروزی های بزرگ تر؛ ( در استان تهران) 

آوا خلیلی پایه چهارم

باران غیاثی نژاد پایه پنجم