سالن کنفرانس

برگزاری جلسات هم فکری با کلیه همکاران در زمینه های گوناگون تعلیم و تربیت، حتی دانش آموزان و بویژه آموزش والدین در زمینه اصلاح الگوهای ذهنی در راستای تربیت صحیح فرزندان (PMCP) و جلسات مربوط به شورای هفتگی با دبیران و نیز جلسات انجمن اولیاء مربیان و ….